ประกาศปรับช่วงเวลา PK

    ประกาศเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการ PK โดยจะปรับให้ระยะเวลา PK และ Non-PK (สันติ) มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

ปรับช่วง PK ตามเวลาดังนี้

ช่วงเวลา 09:00 น. ถึง 23:59 น. 

 

ปรับช่วง Non-PK ตามเวลาดังนี้

ช่วงเวลา 00:00 น. ถึง 08:59 น. 

 

โดยจะมีผลบังคับปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป