EXP Boost สูงสุด 150% เพิ่มอัตราดร็อปรูน และหินธาตุ 19 ก.ย. 61 ถึง 2 ต.ค. 61

     กิจกรรม EXP Boost รอบใหม่ คูณอย่างจุใจ สูงสุด 150% เหมือนเดิม! โดยรอบนี้เพิ่มอัตราการดร็อปอุปกรณ์และรูนเป็นพิเศษในทุกๆ วัน

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม 19 กันยายน 2561 ถึง 2 ตุลาคม 2561

 

รายละเอียดกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม :  เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 55)
     เวลา 12:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +150% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)
     เวลา 15:00 น. - 18:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +150% โดยจะมีผลเฉพาะใน Space&Time Rift
     เวลา 20:00 น. - 23:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +150% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift

 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 56 - 60)
     เวลา 12:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)
     เวลา 15:00 น. - 18:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลเฉพาะใน Space&Time Rift
     เวลา 20:00 น. - 23:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift

 

วันเสาร์และอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 55)
     เวลา 10:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +150% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)

 

วันเสาร์และอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 56 - 60)
     เวลา 10:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)

 

วันเสาร์และอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 60)
     เวลา 15:00 น. - 18:00 น. : เพิ่มอัตราดรอป Soul +50% และ Gold +50% โดยจะมีผลเฉพาะใน Space&Time Rift
     เวลา 20:00 น. - 23:00 น. : เพิ่มอัตราดรอป Soul +50% และ Gold +50% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift

 

ทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 60)

     เวลา 18:00 น. - 22:00 น. : เพิ่มอัตรา Gear Drop +100% โดยจะมีผลกับทุกแผนที่

     เวลา 15:00 น. - 23:00 น. : เพิ่มอัตรา Rune Drop +100% โดยจะมีผลกับทุกอาชีพ