BOOST EVENT คูณ EXP, SOUL, GOLD แถมเพิ่มอัตราดรอปชุดและกล่อง

     กิจกรรม Boost Event รอบนี้มาแบบจุใจเป็นพิเศษ! นอกจากจะเพิ่มค่า EXP, SOUL และ GOLD แล้ว ในรอบนี้ยังมีการเพิ่มอัตราดรอปชุดสวมใส่จากทั้งมอนสเตอร์ในดันเจี้ยน รวมไปถึงเวิลด์บอสด้วย แถมด้วยเพิ่มอัตราการดรอปกล่องจากดันเจี้ยน Animal Kingdom รวมไปถึงไอเท็มต่างๆ ในหมวดผลผลิตอีกด้วย

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม 22 สิงหาคม 2561 ถึง 4 กันยายน 2561

 

รายละเอียดกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วม : Pepe, Chola, Thorn, Aroaro และ Dobarin

 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 55)
     เวลา 12:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)
     เวลา 15:00 น. - 18:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลเฉพาะใน Space&Time Rift
     เวลา 20:00 น. - 23:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift

 

วันเสาร์และอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 55)
     เวลา 10:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)
     เวลา 15:00 น. - 18:00 น. : เพิ่มอัตราดรอป Soul +50% และ Gold +50% โดยจะมีผลเฉพาะใน Space&Time Rift
     เวลา 20:00 น. - 23:00 น. : เพิ่มอัตราดรอป Soul +50% และ Gold +50% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift

 

ทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 55)

     เวลา 18:00 น. - 22:00 น. : เพิ่มอัตรา Gear Drop +100% โดยจะมีผลกับทุกแผนที่ (มีผลทั้งบอสโลกในแผนที่ทั่วไป และการดรอปชุดจากดันเจี้ยนต่างๆ)

     เวลา 18:00 น. - 22:00 น. : เพิ่มอัตรา Supplies Drop +50% โดยจะมีผลกับทุกอาชีพ (เพิ่มอัตราดรอปกล่องดันกิจกรรม และไอเทมที่อยู่ในหมวดผลผลิต)