BOOST EVENT คูณกระหน่ำทุกแผนที่ ทั้ง EXP, GOLD และ SOUL

     กิจกรรม Boost Event มาอีกแล้ว! นอกจากจะเพิ่มค่าประสบการณ์ในพื้นที่ปกติ และ Dimension Rift แล้ว รอบนี้ยังมีเพิ่มค่าประสบการณ์ รวบไปถึง Soul และ Gold ใน Space&Time Rift ด้วย

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม 8 สิงหาคม 2561 ถึง 21 สิงหาคม 2561

 

รายละเอียดกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วม : Pepe, Chola, Thorn, Aroaro และ Dobarin

 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 55)
     เวลา 12:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)
     เวลา 15:00 น. - 18:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลเฉพาะใน Space&Time Rift
     เวลา 20:00 น. - 23:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift

 

วันเสาร์และอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 55)
     เวลา 10:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)
     เวลา 15:00 น. - 18:00 น. : เพิ่มอัตราดรอป Soul +50% และ Gold +50% โดยจะมีผลเฉพาะใน Space&Time Rift
     เวลา 20:00 น. - 23:00 น. : เพิ่มอัตราดรอป Soul +50% และ Gold +50% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift